Obchodní podmínky | Kakusei

Obchodní podmínky

Pravidla používání serveru Kakusei.cz

Registrací a používáním online tržiště Kakusei dává uživatel souhlas s podmínkami popsanými v textu níže.

Seznam pravidel

• Kakusei je online tržiště, které zprostředkovává prodej autorské tvorby. Kakusei je provozovatel platformy a prodejci zboží jsou registrovaní uživatelé. Kupujícími jsou návštěvníci webu.

Registrace na Kakusei je zdarma.

• Každý registrovaný prodejce musí svůj obchod aktivovat. Aktivaci schvaluje provozovatel Kakusei a nechává si právo nepovolit prodej, pokud zboží nebude vyhovovat koncepci Kakusei, nebo také bez udání důvodů.

Vystavení tvorby je zdarma.

Kupující platí za produkty rovnou prodejci, zpravidla na prodejcův účet předem. Kupující neplatí Kakusei žádný poplatek.

• Kakusei z každé potvrzené objednávky účtuje prodejci 15% provizi. Provize se fakturují vždy na začátku měsíce za měsíc předchozí. Splatnost faktury je 14 dní, přijde na e-mail zadaný při registraci obchodu v PDF podobě.

• Za prodávané zboží je zodpovědný prodejce. Kakusei nenese jako zprostředkovatel žádnou zodpovědnost. Prodejce zodpovídá za správné vyobrazení zboží, za obsah nabídky, za jeho kvalitu, uvedené vlastnosti, dostupnost i odeslání.

• Ve výjimečných případech je možno, aby prodejce nákup stornoval (např. nedostupnost zboží).

• Případné spory a reklamace ze strany kupujícího nese zodpovědnost prodejce. Kakusei také neodpovídá za nesprávně vyplněné identity uživatelů.

• Uživatelé serveru Kakusei jsou povinni dodržovat na vlastní zodpovědnost právní řád ČR.

​• Pokud si od prodejce koupí kupující více věcí, automaticky se účtuje cena dopravy u produktu, která je nejvyšší.

Právní doložka

Ondřej Švestka

Hasičská 28, 70030 Ostrava

(dále jen "provozovatel")na straně jedné

a

registrovaný uživatel

uzavírají toto smluvní ujednání, kdy provozovatel umožňuje registrovanému uživateli používat server Kakusei za účelem zprostředkování prodeje vlastní autorské tvorby a zboží tomuto tématu příbuzné.

I. Podmínky užívání

• Prodejní aktivity na serveru Kakusei jsou veřejné a mohou je provozovat zaregistrované fyzické osoby starší 18 let a zaregistrované právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, s výjimkou uživatelů, kterým byla provozovatelem zrušena registrace.

• Provozovatel Kakusei si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy se stávajícím uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám a to i bez udání důvodu.

• Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu.

II. Registrace

Podmínkou zprostředkování prodeje tvorby prostřednictvím serveru Kakusei je souhlas s touto smlouvou a bezplatná registrace uživatele.

Uživatel, který je fyzickou osobou nebo volným sdružením fyzických osob zastupovaných jednou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. Uživatel, který je právnickou osobou, uvede své obchodní jméno (název), IČ, sídlo, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení osoby, které za něj jedná, uživatelské jméno a heslo. Uživatel je povinen provozovatele serveru Kakusei informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů (opravou těchto údajů v sekci Osobní informace a Fakturační informace) a udržovat tyto údaje aktuální.

Provozovatel je oprávněn poskytnout prodávajícímu či kupujícímu nezbytné údaje o protistraně (z důvodu zaslání zboží, jeho reklamace apod.), včetně jeho jména a příjmení, obchodního jména (názvu), telefonního čísla, místa trvalého či přechodného pobytu, sídla.

Registrace je vždy vázána na konkrétního uživatele a její převod na jinou osobu musí být odsouhlasen provozovatelem serveru Kakusei

III. Právo umístění

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze systému takové zboží, které porušuje pravidla užívání nebo zákony České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zboží ze systému bez udání důvodu.

IV. NÁKUP ZBOŽÍ

Kupující vybírá zboží od prodejců s vědomím, že Kakusei není prodejcem zboží a že jednotlivé zboží pochází od prodejců - registrovaných uživatelů serveru Kakusei, od nichž si kupující zboží kupuje. Provozovatel za prodávané zboží nijak neodpovídá.

Kupující bere na vědomí, že zboží, které vkládá do košíku, může pocházet od více prodávajících a zboží, které objednává v jedné objednávce, nemusí být akceptováno celé a také nemusí být dodáno současně.

Kupující bere na vědomí, že objednávka od více prodávajících v sobě obsahuje také více než jeden poplatek za poštovné. Celková částka zboží a poštovného je vždy zobrazena při finalizaci objednávky.

Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje prodávající o zájmu nakoupit toto zboží, ale zboží bude zasláno až ve chvíli potvrzení objednávky na straně prodávajícího (prodávajících) a uhrazení částky za zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo objednávku odmítnout, nebo její část. V tomto případě hradí pouze schválenou část objednávky.

Kupující neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje provozovateli. Zboží platí přímo prodejci a to předem na účet prodávajícího (či jinak, dle platebních podmínek prodejce).

V. PRODEJ ZBOŽÍ

V. I. Definice zboží

Server Kakusei je určen k prodeji autorské tvorby vytvořené prodejci.

V. II. Prodávající

Prodávajícím se běžně rozumí fyzická osoba, právnická osoba za kterou jedná fyzická osoba, nebo volné sdružení fyzických osob vystupujících pod jednou značkou.

V. III. Pravidla při umisťování zboží

Každá uveřejněná položka v prodejní části serveru musí být konkrétním zbožím určeným k prodeji, pokud není na skladě, musí se produkt deaktivovat.

Zboží je třeba umístit v kategori, která předmětu nejlépe odpovídá.

Nabízené zboží, jeho zobrazení a popis musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost. Zobrazení zboží a jeho popis musí dostatečně informovat nakupující tak, aby byla minimalizována možnost záměny.

A. Autorská práva

Je zakázáno nabízet k prodeji zboží, která porušují autorská práva (jako např. kopie děl jiných tvůrců apod.).

Je zakázáno používat fotografie, které by mohly porušovat autorská práva (např. fotografie z časopisů, fotografie, ke kterým které nemá prodávající autorské právo apod.).

B. Oprávnění

Je zakázáno prodávat zboží, k jehož výrobě nebo prodeji nemá prodejce patřičná oprávnění (např. prodej potravin bez registrace na Státní zemědělské a potravinářské inspekci nebo u místně příslušné Krajské veterinární správy, výrobky z drahých kovů bez registrace na Puncovním úřadě apod.). Neuvedením patřičných oprávnění v systému Kakusei (např. vyplněním příslušných položek v sekci Prodejní informace) se rozumí, že uživatel tato oprávnění nevlastní a může tak dojít k vyřazení zboží z nabídky.

C. Osobní údaje

Titulek, popis, klíčová slova ani obrázek zboží nesmí obsahovat kontaktní údaje na prodávajícího, jako např. telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky apod. (výjimku tvoří jméno a příjmení nebo umělecké jméno autora). Tyto kontaktní údaje (nebo nabádání či návod k jejich vyhledání jinde na internetu) nesmí obsahovat ani další prvky písemného, či obrazového prodeje, jako jsou např. komentáře, diskuse, blogy, vnitřní pošta, zprávy pod objednávkou apod.

Prodejce nesmí jakkoliv (např. vnitřní poštou, e-mailem, diskuse, kluby, profil, krátkodobé informace, objednávky atp.) komunikovat se zákazníky Kakusei o možnosti prodeje mimo Kakusei (kamenná prodejna, odkaz na vlastní e-shop, návod jak vyhledat vlastní e-shop nebo jen informace o existenci vlastního e-shopu či kamenné prodejny, případně přímá výměna kontaktních údajů) ani o možnosti výměny zboží bez řádného zakoupení přes systém Kakusei (např. protislužba kompenzací či vzájemným zápočtem).

D. Zakázané zboží

Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet zboží, které neodpovídá zaměření serveru, dále zboží, k němuž nemá prodávající vlastnické právo nebo právo je prodávat nebo zboží, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka s ním jinak omezeny.

E. Sex a nahota

Fotografie zboží nesmí zobrazovat obsah pro dospělé včetně nahoty, zobrazení lidí v explixitních či sugestivních pozicích nebo činností, které jsou sexuálně provokativní.

Výjimku tvoří umělecké zobrazení nahoty v estetické podobě.

F. Cena zboží

Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH.

Prodejce je povinen uvést vždy plnou cenu zboží a za tuto cenu zboží nabízet.

G. Úprava položek

Prodávající má možnost kdykoliv smazat nabízené zboží, nebo je na neurčitou dobu skrýt. Prodávající může také měnit a upravovat popis zboží.

H. Kupní smlouva

Prodávající je informován o zájmu kupujícího pomocí emailu a dále výpisem v sekci Objednávky. Tato informace není závazná a prodávající může objednávku odmítnout.

Přijetím objednávky uzavírají obě smluvní strany (kupující a prodávající) Kupní smlouvu (nákup na dálku) dle platných zákonů České republiky.

Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží po přijetí, potvrzení a zaplacení objednávky a to bez zbytečného odkladu.

VI. DALŠÍ PRAVIDLA PRO PROFIL

Je zakázáno uveřejňování přímých osobních údajů (adresa, telefonní číslo, e-mail, web, odkazy na facebook nebo fotogalerie apod.) v komentářích, diskusích, klubech, vnitřní poštou a v dalších komunitních prvcích serveru nebo vybízet či záměrně umožňovat jejich dohledání. Výjimkou z tohoto pravidla je uveřejnění jména a příjmení autora případně jeho umělecké jméno.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem serveru Kakusei. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby  jeho údaje a to jméno a příjmení, obchodní jméno, název, telefonní číslo, místo trvalého či přechodného pobytu, sídlo, byly provozovatelem poskytnuty uživatelům -  kupujícím, kteří o koupi zboží uživatele jako prodávajícího projeví zájem, a uživatelům - prodávajícím, o prodej jejichž nabízeného zboží projeví uživatel jako kupující zájem. Dále uživatel výslovně souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty provozovatelem v případě reklamace a stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

Poskytnuté údaje je oprávněn uživatel užít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech poskytnuty, tedy k nákupu či prodeji zboží prostřednictvím serveru Kakusei,  jeho reklamaci či stížnosti na nedodání zboží, sporech vyvolaných v souvislosti s nákupem a prodejem zboží a zavazuje se tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat.

VIII. SVOLENÍ K UŽITÍ FOTOGRAFIÍ

Vložením fotografií dává prodávající provozovateli práva a souhlas k užití fotografií vloženého zboží k propagačním účelům serveru Kakusei a to za účelem popularizace serveru. Souhlasí také s tím, aby server Kakusei postoupil fotografie třetím osobám (například novinám, časopisům, internetovým serverům apod.) za účelem propagace serveru a prodejce.

Provozovatel se zavazuje, že fotografie uživatelů nepoužije k jiným účelům, než je popularizace či propagace serveru a že ve stejném duchu bude jednat i s třetími stranami.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto smlouvu s uživateli, kteří nedodržují pravidla serveru Kakusei, nejsou ochotni spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací s vedením serveru Kakusei nebo nezaplatí provizi za zprostředkování. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s uživateli i bez udání důvodu.

Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to bez předchozího upozornění.

Smlouvu je možno ukončit výpovědí, učiněnou formou odhlášení ze strany uživatele. Ta je ukončena okamžikem projevení vůle a doručením provozovateli.